Modely:

Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Zentiva a.s.

modelStávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena přístavba a nástavba objektu tak, že výsledný tvar objektu je 33x33x45m. Komplikované bylo řešení zesílení stávajících základů. Železobetonová základová deska vyztužená žebry byla zesílena pomocí mikropilot a nabetonováním stávajících žeber a desky. Dalším problémem byly reologické změny nově budovaných monolitických a montovaných konstrukcí ...

ing. Emanuel Novák, 2004
pict
související projekt
Hydro power plant Matka Republic of Macedonia enlargement of surge tank
cross sectionThe main objective of this static calculation is to establish safe procedure of surge tank enlarging at Matka’s power house in Skopje. Moreover, calculation has to verify proposed excavation procedures and also designed lining. To make a calculation as closer reality as feasibly possible finite element method was used. Within this case finite element analyses were carried out in plain strain conditions using a package known as PLAXIS version 7.2. The area where the enlarging of surge ta ...
ing. Emanuel Novák, 2006
pict
související projekt
Zentiva základy
Založení objektu o původních půdorysných rozměrech 18x24 m a výšce 41 m je provedeno na žb desce tl 600 mm, zesílené žebry 1200/1000 nad deskou. Nově navržené přístavby jsou založeny na velkoprůměrových pilotách Ř1220 mm popř. na svazku mikropilot Ř200 mm délky 12 m, jejichž hlavy jsou spojeny žb. patkou. Stávající základy objektu dle podrobných výpočtů, které zohledňují odlehčení v době zesilování a celkovou napjatost po provedení stavby, bylo nutné zesílit nabetonováním a podchycením pomocí ...
ing. Emanuel Novák, 2004
pict
související projekt
Dostavba administrativní budovy Léčiva a.s.
Stávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena ocelová nástavba budovy o 4 podlaží. V rámci výpočtu byl stanoveno dynamické chování budovy, vlastní frekvence a jím příslušející vlastní tvary. Dle ČSN 73 0035 se není nutno zabývat dynamickými účinky větru u budov nižších než 100m nebo s 1. vlastní frekvencí nižší než 1Hz.. Vzhledem k výšce budovy 60 m bychom tedy nemuseli zabývat dynamickými ...
ing. Emanuel Novák, 2004
pict
související projekt
Regenerace panelových domů Jemnická
jemnicka modelStávající budova je panelový dům systému T 06B. Objekt má 1. PP a 8. NP, délka objektu je 36,5 m, šířka 17,3 m a výška 24,6 m nad terénem. Příčné nosné stěny tl. 140 mm jsou po 3,6 m, objekt je ztužen dvěmi podélnými stěnami uprostřed objektu. Strop je proveden z panelů tl. 120 mm, ztužení stropu je provedeno zálivkovou výztuží tak, že strop tvoří tuhou stropní rovinu. Svislé stěny jsou tvořeny stěnovými panely systému T06B - tl. 140 mm. V rámci přestavby je navrženo provedení 55 dveřních. Ze ...
ing. Emanuel Novák, 2005
pict
související projekt
Potrubní most Šiu Saka Nelahozeves
kmitání mostu - 1. vlastní tvar 0,15HzOcelový lanový potrubní most byl postaven v roce 1961. Z důvodu zanedbání údržby bylo nutno provést diagnostiku mostu, statický a dynamický výpočet mostu a projekt opravy mostu.
ing. Emanuel Novák, ing. Vladimír Chmelař, 2002
pict
související projekt
Potrubní most HN II - Kralupy
kmitání mostu - 1. vlastní tvar 0,5Hz Kontrola technického stavu potrubního mostu a přepočet zatížitelnosti mostu. Byl proveden výpočet podle nelineární teorie II. řádu, dynamický výpočet vlastních tvarů a frekvencí a dynamické účinky větru. Dynamický součinitel pro vodorovné deformace je přibližně 1. Vlastní frekvence a tvary mostu byly stanoveny včetně počátečního předpětí. Výsledky statického výpočtu byly porovnány s výpočtem pomocí vztahů pro lanové konstrukce, lze potvrdit velkou shodu. Nejnižší vlastní frekvence a tvary mo ...
ing. Emanuel Novák, ing. Jan Moták, 2001
pict
související projekt
Most přes Ohři v Košticích
Ocelová konstrukce mostu slouží k převedení několika potrubí líhu a ethylbenzenu přes řeku Ohři. Most byl postaven v roce 1980 a nachází nedaleko obce Koštice.
Ocelové konstrukce mostu je tvořena parabolická mostovkou na rozpětí 60,0 m. Po stranách je tato mostovka ve vzdálenosti 16,0 m od podpory držena dvěma dvojicemi šikmých příhradových vzpěr. Vzepětí parabolické mostovky je uprostřed 9,0 m. Geometrická rovnice ideální osy parabolického oblouku je f(x)=10x2

Vzhledem k osazení přídavných ...
ing. Vladimír Chmelař, 2003
pict
související projekt
Továrna společnosti FUJIKOKI

kompletni dokumentace
Výpočet vazníku byl proveden výpočetním systémem IDA NEXIS. Kontrola vyztužení v okolí otvorů byla provedena na žádost investora nelineárním výpočtem - prog. ATENA. Výrobní dokumentace byla zpracována CADKONEM RCD.

 

 

usazení vazníku vazník vnitřní síly ve vazníku výkresová dokumentace
napětí ve výztuži detail trhlin ve výztuži

...
ing. Emanuel Novák, 2003
pict
související projekt
Statický a dynamický výpočet stožárů vyráběných firmou REIME JÄRLSO
kmitání mostu - 1. vlastní tvar 0,80Hz Byl proveden statický a dynamický výpočet. Dynamické účinky větru byly stanoveny podle zjednodušené metody uvedené v ČSN 73 0035 - příloha 2. Bylo provedeno posouzení podle ČSN 73 0035 a ČSN 73 1430 s výpočtem podle ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) a ČSN P ENV 1993-3-1(73 1431). Výpočtem podle ČSN P ENV vychází cca o 25 % vyšší vnitřní síly. Tato okolnost je daná špatným nastavením referenčních rychlostí větru v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035). ...
ing. Emanuel Novák, 2001
pict
související projekt
Posouzení zděného komínu ve Varnsdorfu pro umístění GSM antén

kmitání mostu - 1. vlastní tvar 0,80Hz Statický výpočet zděného komínu výšky 36 byl proveden s ohledem na možnost umístění ocelové lávky s anténami GSM na vrcholu komína. Byl proveden statický a dynamický výpočet, dále byl proveden stabilitní výpočet pro určení vzpěrných délek. Na závěr bylo komínové zdivo posouzeno dle ČSN 73 1101 (Navrhování zděných konstrukcí). Stabilitním výpočtem byla stanovena vzpěrná délka - cca 1,20 l, proměnný tvar průřezu výrazně snižuje vzpěrnou délku oproti prizmatickému prutu. Dynamický součinitel j ...

ing. Jan Bláha, 2002
pict
související projekt
Statický a dynamický výpočet stožárů vyráběných f. ERICSSON - Mast Moveable 41m
axonometrie stožáru deformace základových patek  - nelineární kombinace - diagonální vítr
Kotvený příhradový stožár výšky 41 m je kotven na 3 úrovních. Založení je provedeno na prefabrikovaných patkách hmotnosti 25 kN, které jsou uloženy na terénu. Byl proveden statický a dynamický výpočet. Dynamické účinky větru byly stanoveny podle zjednodušené metody uvedené v ČSN 73 0035 - příloha 2. Při úvodním výpočtu byly patky modelovány jako tuhé podpory, jelikož reakce v podpoře byly při kombinaci s diagonálním větrem vyšší než vlastní tíha základové patky, byl proveden výpočet ...
ing. Emanuel Novák, 2000
Polypropylene plant - SO 008 - Chemopetrol Litvínov
postup výstavby
Jde o ocelovou konstrukci průmyslového objektu pro výrobu polypropylenu. Celková výška objektu je 63 m - hlavní věž má půdorysné rozměry 7,5x8,0 m. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 40x30 m. Hmotnost ocelové konstrukce je cca 400 t. Statický a dynamický výpočet byl proveden systémem Nexis. Dynamické účinky větru byly zavedeny do výpočtu dle ČSN 73 0035. Účinky zemětřesení o makroseizmické intenzitě 6°MKS-64 byly spočteny dle ČSN 73 0036. Deformace od seizmických účinků ve vrcholu byla ...
ing. Vladimír Chmelař, 2003
pict
související projekt
Čistička odpadních vod v SRN
 
membránové sílytrhlinyNávrh výztuže ČOV byl proveden dle CSN 73 1201 a dle DIN 1045. Zvláštní pozornost byla věnována výpočtu trhlin. V patě stěny bylo nutno použít dvojnásobnou plochu výztuže oproti výztuži nutné, tak aby byla dodržena podmínka max. šířky trhlin w 0.10 mm. Porovnáním množství výztuže pro tuto konstrukci dle ČSN a DIN vychází dle DIN cca o 25 % více výztuže.  ...
ing. Roman Balík, ing. Emauel Novák, 2000
pict
související projekt
Obytný soubor Americká 1, Praha 2
postup výstavby Výpočet objektu byl proveden na 3D deskostěnovém modelu. Jelikož stěny v horních podlažích jsou zděné z tvárnic YTONG, bylo nutno zohlednit překročení tahových napětí v nadpražích otvorů, tak aby namáhání suterénních průvlaků od horních stěn bylo reálné. Po vzniku trhlin se zděné stěny přestanou chovat jako stěnový nosník a dochází k výraznému přitížení průvlaků pod stěnami. Nerespektování výše popsaného problému při použití lineárního výpočtu je zdrojem chyb ve výpočtech a následně poruch n ...
kolektiv autorů, r. 2001
pict
související projekt
Sklad měkkých surovin
nutné plochy výztuže při horním povrchukontaktní napětí v základové spáře - obálka kombinací
Výpočet železobetonové konstrukce sila byl proveden jako prostorová konstrukce modelována na pružném podloží. Pružné podloží bylo stanoveno programem Soilin - FEM Consulting Brno. ...
ing. Emanuel Novák, 2000
pict
související projekt