Polypropylene plant - SO 008 - Chemopetrol Litvínov:

ing. Vladimír Chmelař, 2003

postup výstavby
Jde o ocelovou konstrukci průmyslového objektu pro výrobu polypropylenu. Celková výška objektu je 63 m - hlavní věž má půdorysné rozměry 7,5x8,0 m. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 40x30 m. Hmotnost ocelové konstrukce je cca 400 t. Statický a dynamický výpočet byl proveden systémem Nexis. Dynamické účinky větru byly zavedeny do výpočtu dle ČSN 73 0035. Účinky zemětřesení o makroseizmické intenzitě 6°MKS-64 byly spočteny dle ČSN 73 0036. Deformace od seizmických účinků ve vrcholu byla spočtena 12 mm, což představuje 11% výpočtové deformace od zatížení dynamickým větrem (111 mm). Pro dimenzování prvků neměly seizmické kombinace rozhodující vliv. Statické výpočtové zatížení větrem vyvolalo deformaci ve vrcholu 88 mm, což je 79% dynamické výchylky. Maximální normová výchylka věže je 87 mm při dynamickém zatížení větrem. První vlastní frekvence objektu je 0,71 Hz, což přibližně odpovídá zjednodušenému vzorci pro určení první vlastní frekvence skeletové budovy.
B = width (8 m).
H = high of tle mast (43 m).

související projekt »