Statický a dynamický výpočet stožárů vyráběných f. ERICSSON - Mast Moveable 41m:

ing. Emanuel Novák, 2000

axonometrie stožáru deformace základových patek  - nelineární kombinace - diagonální vítr
Kotvený příhradový stožár výšky 41 m je kotven na 3 úrovních. Založení je provedeno na prefabrikovaných patkách hmotnosti 25 kN, které jsou uloženy na terénu. Byl proveden statický a dynamický výpočet. Dynamické účinky větru byly stanoveny podle zjednodušené metody uvedené v ČSN 73 0035 - příloha 2. Při úvodním výpočtu byly patky modelovány jako tuhé podpory, jelikož reakce v podpoře byly při kombinaci s diagonálním větrem vyšší než vlastní tíha základové patky, byl proveden výpočetní model včetně patek na pružném podloží ( podloží bylo modelováno Winkler-Pasternakovým modelem). Tento reálnější model stožáru prokázal stabilitu stožáru, dochází však k nadzdvihávání návětrné patky při kombinace s diagonálním větrem. Při nadzdvihání patky dochází k vyšším deformacím ve vrcholu stožáru a větším osovým silám v nárožnících. Vzpěrná délka nárožníků byla stanovena stabilitním výpočtem a lze konstatovat, že je v souladu s vzorci uvedenými v CSN 73 1401.