Statika s.r.o.

MC Praha 5:

ing. Alma Ejubovič, 2004

Pro Odbor správy majetku MČ Praha 5 bylo provedeno statického posouzení 140 vytypovaných domů primárně s ohledem na stav převislých konstrukcí (atiky, římsy apod.) a konstrukcí souvisejících. Souhrnným výsledkem posouzení bylo roztřídění objektů do čtyř kategorií podle závažnosti poruch a míry ohrožení osob a majetku. V zhruba 30% objektů byl stav převislých konstrukcí shledán velmi špatným až havarijním.

Výsledky rozsáhlého posouzení umožnily majiteli objektů stanovit priority oprav v delším časovém horizontu podle skutečného stavu a nákladovosti. Rozsah a způsob provedení je pak vždy upřesňován v rámci autorského dozoru po zpřístupnění konstrukcí.