Skanska:

kolektiv autorů, 2003

skanska hala Prodejní centrum Skanska Černý most je tvořeno dvěma objekty SO01 a SO02. Konstrukčně jde o halový objekt provedený ze železobetonu s vnitřními vestavbami. Vazníky jsou navrženy z předpjatého betonu B40. Ostatní nosné prvky jsou navrženy ze železobetonu B40. Založení je provedeno na pilotách.
Výpočet prodejního centra Skanska Černý most byl proveden výpočetním systémem IDA NEXIS 3.40, jako 3D prutový model. Návrh nosné železobetonové konstrukce byl proveden dle ČSN 73 1201, DIN 1045 a EC 2 s tím, že byla uvažována nejpřísnější kritéria daných norem. Při dimenzování byla zvýšená pozornost věnována tzv. „D“ oblastem, které byly řešeny metodikou „strut and tie“. Sloupy byly modelovány jako poddajně vetknuté a to s ohledem založení sloupu na jedné pilotě.

skanska stavba skanska stavba detail skanska skelet
skanska hala